Algemene Voorwaarden MetroStation

Deze algemene voorwaarden van MetroStation hebben tot doel duidelijk te maken welke rechten en plichten de Gebruiker van de website WeSparen.nl heeft.

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: iedere Gebruiker en Geregistreerde Gebruiker van het online platform WeSparen.nl van MetroStation, dan wel elke rechtspersoon die met MetroStation donaties wil genereren middels het doen van online aankopen.
Geregistreerde gebruiker: iedere Gebruiker die een account heeft aangemaakt om daarmee donaties voor het Goede Doel toe te kunnen kennen.
Gebruiksovereenkomst: overeenkomst tussen MetroStation en Gebruiker die ten doel heeft om middels het platform van MetroStation donaties te genereren voor het Goede Doel.
Gebruikersaccount: de persoonlijke omgeving van een Gebruiker op het platform van MetroStation waar de Gebruiker zijn profiel kan beheren en waar de gegenereerde aankoopvergoedingen worden bijgehouden.
Aankoopvergoeding: het bedrag dan wel het percentage dat web winkels vergoeden voor een middels het platform van MetroStation gerealiseerde aankoop.
Goede Doel: Stichting ‘Ons Huis Heemskerk’.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MetroStation
Handelend onder de naam MetroStation
KvK-nummer: 27240291
BTW-nummer: NL1860.01.356.B01

Contact
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
E-mail: informatie@wesparen.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Op alle werkzaamheden/diensten/leveringen zijn de algemene voorwaarden van MetroStation van toepassing. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van eventuele aansprakelijkheid tussen Gebruiker en MetroStation.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handeling(en) waarbij MetroStation is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan of op overeenkomsten die hieruit voortvloeien.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan Gebruiker geen rechten ontlenen, ook niet voor toekomstige overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van Gebruiker, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door MetroStation afgewezen.

Artikel 4 – Gebruikersovereenkomst

Een gebruikersaccount kan alleen aangemaakt worden door: natuurlijke personen met een minimum leeftijd van 18 jaren die in Nederland woonachtig en in Nederland geregistreerd zijn en die geen geschiedenis hebben van fraude of andere soorten van misbruik.
Gegenereerde bedragen zullen nimmer direct ten goede komen aan de Gebruiker noch aan de Gebruiker worden uitgekeerd.
Een Gebruikersovereenkomst en Gebruikersaccount komt tot stand door de enkele aanmelding en registratie van de Gebruiker opgevolgd door een bevestigings-e-mail van MetroStation.
Een Gebruikersovereenkomst kan op elk moment worden beëindigd door afmelding met behulp van het afmeldformulier. De resterende gegeneerde bedragen zullen bij de eerstvolgende betaling aan het Goede doel worden uitgekeerd.
MetroStation behoudt zich te allen tijde het recht voor een account van Gebruiker zonder opgave van redenen te verwijderen of te weigeren.

Artikel 5 – De online aankoop

MetroStation is nimmer contractspartij in de aangegane (koop)overeenkomst tussen de Gebruiker en de bij MetroStation vermelde web winkels.
MetroStation is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de correcte afhandeling en naleving van de door de Gebruiker met een bij MetroStation aangesloten webwinkel gesloten (koop)overeenkomst. Ten tijde van de aanschaf van goederen, dan wel het aangaan van een overeenkomst met een bij MetroStation vermelde webwinkel, gelden te allen tijde de door de webwinkel toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden.
MetroStation is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en/of specifieke informatie van producten die door de web winkels worden aangeboden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Gebruiker

Door het gebruik van de internetsite WeSparen.nl van MetroStation en/of het aanmelden als Gebruiker aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld in de algemene voorwaarden op de internetsite.
De Gebruiker garandeert dat de door hem/haar ingevulde gegevens tijdens de registratieprocedure van de Gebruiker zelf afkomstig zijn. De Gebruiker garandeert in persoon akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is nimmer toegestaan de bovengenoemde handeling door een ander te laten uitvoeren.
De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen/diensten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MetroStation, haar toeleveranciers, partners of andere rechthebbenden.

Artikel 7 – Verplichtingen van MetroStation

MetroStation is niet gerechtigd de gegevens van de Gebruiker te gebruiken voor doeleinden anders dan omschreven in het privacy beleid, tenzij de Gebruiker hier toestemming voor geeft.
MetroStation zal het totaal bedrag van alle aankoopvergoedingen minus de kosten die horen bij het in de lucht brengen en houden van het WeSparen.nl platform.
MetroStation zal iedere maandag rapporteren wat het totaal door aankopen gegenereerde bedrag is over de voorafgaande week lopende betreffende de periode zondag t/m zaterdag. Dit bedrag kan nog wijzigen afhankelijk van het in artikel 8. gestelde. MetroStation neemt te allen tijde de geldende regels omtrent privacy en de privacywetgeving in acht en zal de verkregen gegevens van de Gebruiker overeenkomstig in acht nemen en verwerken.

Artikel 8 – Aankoopvergoedingen

Verplichtingen Gebruiker voor toekenning aankoopvergoeding aan de account van de Geregistreerde Gebruiker:
De Geregistreerde Gebruiker dient te beschikken over een geldig WeSparen.nl account;
De Geregistreerde Gebruiker dient alvorens een aankoop te doen allereerst te klikken op de link naar de webshop op WeSparen.nl. MetroStation kan de aankoopvergoeding anders niet garanderen;
De antivirus, cookie of advertentie blokker die door de Gebruiker is geïnstalleerd kan er soms voor zorgen dat de unieke code niet doorkomt. Het is dan ook van belang deze uit te zetten bij het klikken op een link naar de webshop en het doen van de aankoop in de betreffende webshop;
De Geregistreerde Gebruiker dient ten tijde van de aankoop ingelogd te zijn op het account van MetroStation;
De goederen/diensten zijn niet door de Gebruiker geretourneerd;
De goederen/diensten zijn betaald aan de verkopende en leverende partij;
Indien een niet-geregistreerde Gebruiker via de website van MetroStation aankopen doet bij op de site vermelde web winkels, dan kan de aankoop niet herleid worden tot de Gebruiker;
MetroStation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid , noch voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de transacties. MetroStation is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade;
In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Gebruiker kan noch door de gebruiker, noch door de curator aanspraak gemaakt worden op de bij MetroStation gegenereerde en geregistreerde aankoopvergoeding. Gegenereerde aankoopvergoedingen worden nooit uitbetaald aan de Gebruiker.

Artikel 9 – Contact en klachtenregeling

In geval van vragen betrekking hebbende op gegevens, of in geval van overige op- en aanmerkingen dan kan de Gebruiker middels het contactformulier contact opnemen met MetroStation. De vraag zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt en beantwoord.
Bij MetroStation ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MetroStation binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Klachten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten moeten worden ingediend bij de desbetreffende leverancier van het product of de dienst. De webwinkel waar de goederen zijn aangekocht.

Artikel 10 – Het Goede Doel

De bijgeschreven aankoopvergoedingen zullen binnen twee weken na het aflopen van de actie worden uitbetaald aan het Goede Doel.

Aanvullende voorwaarden voor uitkering aan het Goede Doel:
– MetroStation heeft een definitieve melding van de vergoeding ontvangen over de gedane aankopen bij en van de aangesloten webwinkel;
– De aangesloten webwinkel maakt geen aanspraak op terugbetaling van de aankoopvergoeding;
– Aan de zijde van de Gebruiker is geen sprake van fraude/misleiding/bedrog ten tijde van de aankoop.

Uitbetaling aan het Goede Doel is definitief en na uitbetaling van de bedragen zijn geen wijzigingen meer mogelijk, nimmer kunnen eenmaal betaalde en uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd. Gebruiker is hier mee bekend en akkoord.

Artikel 11 – Webwinkels

MetroStation behoudt zich het recht voor de samenwerking met web winkels stop te zetten die in strijd zijn met de filosofie en doelstelling van MetroStation.
Op de website van MetroStation staan hyperlinks en andere links naar aangesloten partners, web winkels en het Goede doel. MetroStation is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Gebruik is voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
Indien een aangesloten webwinkel om wat voor reden dan ook niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen komt de aankoopvergoeding te vervallen. MetroStation staat niet garant of borg voor betaling van de uit hoofde van de (koop)overeenkomst tussen Gebruiker en webwinkel gerealiseerde aankoopvergoeding. Indien de aankoopvergoeding om wat voor reden niet wordt voldaan kan MetroStation nooit gehouden worden de niet ontvangen aankoopvergoeding van de webwinkel te betalen/te compenseren ten gunste van de Gebruiker en het Goede Doel;
De website WeSparen.nl bevat links en advertenties alsmede koppelingen naar andere websites. MetroStation heeft geen invloed op het privacy beleid van deze derden en deze sites en is daarvoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Artikel 12 – Geschillen

Op alle tussen MetroStation en Gebruiker en overige partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en in geval van een geschil is de Rechtbank te Haarlem bevoegd kennis te nemen van het geschil. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.